Aug - 2020
today
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
 
     
 
 

ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ     คำขวัญประจำอบต.   หุบเขาทุ่งแฝกขึ้นชื่อ   เลื่องลือดอกกระเจียวบาน   แหล่งผลิตอ้อยน้ำตาล  ตำนานเนื้อทราย
     
  รับเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับทรัพยากรบุคคล
 
     
  ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล อบต.หัวยทรายเหนือ  
     
  -ช่องทางที่ ๑ ร้องเรียนด้วยตนเอง ได้ที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  
     
  ช่องทางที่ ๒ ร้องเรียนทางโทรศัพท์ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ หมายเลข ๐-๓๒๗๙-๔๔๔๘-๙ ต่อ ๑๑ และ ๐๘-๖๑๖๒-๓๓๑๘  
     
  ช่องทางที่ ๓ ร้องเรียนทางโทรสาร หมายเลข ๐-๓๒๗๙-๔๔๕๐  
     
  ช่องทางที่ ๔ ร้องเรียนทางเว็บไซต์ http://www.hoaysaineau.com  
     
  ช่องทางที่ ๕ ร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยทำเป็นหนังสือ  
     
  ช่องทางที่ ๖ ร้องเรียนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ www.facebook.com/อบต.ห้วยทรายเหนือ  
     
     
  แหล่งความรู้และเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
     
  ความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น