Jul - 2020
today
Mo Tu We Th Fr Sa Su
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
 
     
 
 

ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ     คำขวัญประจำอบต.   หุบเขาทุ่งแฝกขึ้นชื่อ   เลื่องลือดอกกระเจียวบาน   แหล่งผลิตอ้อยน้ำตาล  ตำนานเนื้อทราย
     
  คู่มือประชาชน  
 
 
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 ต.ค. 2558
การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ 2 ต.ค. 2558
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ 2 ต.ค. 2558
การขออนุญาตฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ 2 ต.ค. 2558
การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน 2 ต.ค. 2558
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา 2 ต.ค. 2558
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียน พาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา 2 ต.ค. 2558
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 2 ต.ค. 2558
การรับชำระภาษีป้าย 2 ต.ค. 2558
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 2 ต.ค. 2558
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 2 ต.ค. 2558
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 2 ต.ค. 2558
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2 ต.ค. 2558
การแจ้งถมดิน 2 ต.ค. 2558
การแจ้งขุดดิน 2 ต.ค. 2558
1 | 2 |